Visie

Wij van de Gerhardschool bieden goed onderwijs en passende ondersteuning in een veilige omgeving om tot leren te komen en de identiteit te versterken, waardoor onze leerlingen voor zichzelf goede keuzes leren maken voor hun toekomst. Hierdoor bieden we onze leerlingen elke keer weer een kans op groei op weg naar geluk.

 

Missie

Vanuit onze visie op goed onderwijs creëert de Gerhardschool een veilige, gestructureerde en uitdagende pedagogische en didactische leeromgeving. De leerkrachten bevestigen en stimuleren het streven van leerlingen naar relatie, autonomie en competentie (Stevens, 2004) door leerlingen uit te dagen, te ondersteunen en vertrouwen te geven. De Gerhardschool zet in op een positieve leerling-leerkracht relatie en leerling-leerling relatie. Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen hun eigen keuzes leren maken en dat zij weten waar hun kwaliteiten liggen. Als aan deze basisbehoeften tegemoet kan worden gekomen, kan een leerling komen tot een actieve en gemotiveerde leerhouding.

We weten uit onderzoek dat veel van onze leerlingen een achtergrond hebben met meerdere ingrijpende levenservaringen. Om die reden hebben wij er als school voor gekozen om traumasensitief onderwijs te bieden. Leerlingen hebben het nodig dat er met een traumabril naar het gedrag wordt gekeken. Wat zit er achter het gedrag van de leerlingen en hoe kunnen we hun zelfregulatie en veerkracht vergroten? Door actief gebruik te maken van het kijken door een traumabril, creëren we een veilig schoolklimaat, waarin kinderen zich erkend en gezien voelen. We stellen positieve gedragsverwachtingen en gaan uit van hoge verwachtingen. 

De hele vormgeving van het onderwijs is erop gericht zodat leerlingen zo optimaal mogelijk kunnen profiteren van het geboden onderwijs en dat zij didactisch en sociaal-emotioneel tot ontwikkeling komen. Het traumasensitieve onderwijs, in kleine groepen, maakt dat leerlingen meer ruimte hebben in hun hoofd om de aangeboden lesstof tot zich te nemen. Het lesgeven op de Gerhardschool kenmerkt zich door het EDI-GIP lesmodel, waarbij leerlingen actief worden meegenomen in de lesstof en deze zich daardoor eigen kunnen maken. Inhoudelijk kenmerkt het didactische aanbod zich door de kerndoelen van het reguliere basisonderwijs, waarbij extra wordt ingezet op het vergroten van de belevingswereld van de leerlingen binnen en buiten de school. Vakoverstijgend wordt intensief ingezet op leren leren, sociaal gedrag en zelfzorg zodat leerlingen de juiste keuzes voor zichzelf leren maken. De Gerhardschool is een samenleving in het klein. Het is een oefenplaats waar leerlingen actief oefenen met vaardigheden die zij nodig hebben om succesvol deel te nemen in de samenleving. We zien het als onze opdracht om ze meer van de wereld te laten zien en de omgeving te betrekken bij de school.

Om tegemoet te komen aan de basisbehoeften autonomie, relatie en competentie van onze leerlingen is soms meer nodig dan alleen speciaal onderwijs. Om leerlingen hierbij te helpen wordt er intensief samengewerkt met ouders en diverse ketenpartners. De ketenpartners begeleiden en behandelen leerlingen en groepen op specifieke gebieden. De expertise van deze externen zetten we in om leerlingen te helpen zich te ontwikkelen en om ouders en leerkrachten te helpen leerlingen hierin te ondersteunen. 

Leerkrachten en andere medewerkers van de school zetten zich iedere dag met hart en ziel in voor de leerlingen. Medewerkers van de Gerhardschool beschikken over ambitie, de juiste motivatie, kennis en persoonlijkheidskenmerken om te werken met onze leerlingen. Het team kenmerkt zich als een professionele leergemeenschap. De school stelt hoge eisen aan zichzelf en is altijd in ontwikkeling.