Zorg op school

Op onze school wordt onderwijs gegeven, maar daarnaast doen wij nog zoveel meer! Met deze partners werken wij intensief samen om onze leerlingen de beste kansen op ontwikkeling te bieden. Een deel van onze partners werkt vanuit de SJSO (specialistische jeugdhulp speciaal onderwijs). 

‘Specialistische jeugdhulp in speciaal onderwijs’ (SJSO) is jeugdhulp voor leerlingen in het speciaal onderwijs die direct toegankelijk is op school. Op onze school zijn gespecialiseerde medewerkers beschikbaar, zonder aparte verwijzing of besluit van de gemeente. Op deze manier kan individueel, of in kleine groepjes kinderen, goede ondersteuning geboden worden aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

Altra Ambulante hulp Thuis & Op School(ATOS)

Via Altra zijn er twee Ambulant Hulpverleners aan de school verbonden. ATOS richt zich op zowel het kind en de ouders als op de samenwerking met school. De leerling wordt individueel begeleid. Hierbij wordt onder andere gewerkt met elementen uit de rots/water training, het IK boek, sociale vaardigheidstraining. Thuis staat opvoedingsondersteuning centraal. De ATOS medewerker ondersteunt ouders ook waar nodig op andere gebieden. Hierbij kan gedacht worden aan financiën, huisvesting, contacten met andere instanties, vrijetijdsbesteding voor het kind e.d. Daarnaast probeert ATOS af te stemmen op het aanbod op school en heeft ook contact met de leerkracht. De kracht van deze vorm van begeleiding is dat de driehoek school, thuis en vrije tijd met elkaar verbonden worden. Iedere ATOS medewerker heeft ruimte voor het begeleiden van ongeveer zeven gezinnen.

Vanuit Altra zijn er ook twee gedragswetenschappers aan de school verbonden. Zij bieden individuele behandeling aan leerlingen. Zij bieden onder andere behandeling op het gebied van emotieregulatie, faalangst en sociale vaardigheden. Tijdens deze behandeling wordt intensief samengewerkt met ouders en leerkracht.

Levvel

Levvel biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Vanuit Levvel zijn er diverse behandelaren aan onze school gekoppeld. De behandelingen vanuit Levvel kunnen zich richten op leerproblemen en op het gedrag in de klas. In beide gevallen wordt er nauw samengewerkt met de leerkracht om de behandeling goed aan te laten sluiten op de klas.  

 

Samenwerking buiten de SJSO

 

Ouder- en kindteam

Aan de Gerhardschool zijn twee Ouder- en kindadviseurs gekoppeld. Zij kunnen ouders ondersteunen door met hen mee te denken in wat ouders en kinderen nodig hebben. Veel ouders hebben nog een ouder- en kindadviseur vanuit de vorige school. In die gevallen zoekt school de samenwerking met de al bekende hulpverlener. 

Jeugdartsen GGD Amsterdam

De schoolarts is regelmatig op school aanwezig. De schoolarts heeft een rol bij de toelating van leerlingen en hebben binnen de Commissie van Begeleiding een belangrijke adviserende rol. Naast de schoolarts is er een schoolverpleegkundige die maandelijks op school is.  Meer informatie over GGD Amsterdam Jeugd.

Fysiotherapie

Voor een groot aantal kinderen is het noodzakelijk dat ze behandeld worden door de fysiotherapeut. Redenen om te verwijzen naar de fysiotherapeut zijn onder andere moeite met de grove of fijne motoriek en het moeite hebben met het goed reguleren van prikkels. De fysiotherapeut is 2 dagen per week aanwezig in de school. Aanmelden voor behandeling gaat via de zorgcoordinator.

Logopedie

Twee dagen per week is er een logopediste werkzaam binnen op school. De schoolarts of de huisarts kan (vaak op advies van de zorgcoordinator) leerlingen verwijzen naar de logopediste.